logotyp

Aktuálně z naší školy

 • image 223
 • image 224
 • image 228
 • image 279
 • image 231
 • image 232
 • image 233
 • image 234

Výsledky talentových zkoušek do výtvarného oboru pro šk.r. 2021/2022

Vážení rodiče,
zveřejňujeme výsledky talentových zkoušek do výtvarného oboru pro školní rok 2021/2022.
Je nutné, aby si přijatí uchazeči vyzvedli přihlášku v kanceláři školy a do 28.6. ji vyplněnou odevzdali tamtéž. V případě neodevzdání přihlášky bereme na vědomí, že o studium na naší škole nemáte zájem.

Výsledky talentových zkoušek do hudebního oboru pro šk.r. 2021/2022

Vážení rodiče,
zveřejňujeme výsledky talentových zkoušek do hudebního oboru pro školní rok 2021/2022.
Je nutné, aby si přijatí uchazeči vyzvedli přihlášku v kanceláři školy a do 28.6. ji vyplněnou odevzdali tamtéž. V případě neodevzdání přihlášky bereme na vědomí, že o studium na naší škole nemáte zájem.

Náhradník - tento uchazeč splnil požadavky přijímacího řízení. Uchazeče nelze v současné době ke studium přijmout z důvodu naplnění kapacity školy. Uchazeč bude veden jako náhradník. O případném přijetí vás budeme informovat začátkem září.

Nepřijatí uchazeči nesplnili požadavky školy k přijetí.

Změna od 8.6.2021

Od 8.6.2021 bude stačit, aby přítomní žáci ve skupině v počtu více jak 10 žáků předložili čestné prohlášení rodičů, že absolvovali negativní antigenní test, který je nově platný 7 dní, tzn. že i žáci, kteří docházejí do ZUŠ ve čtvrtek a pátek se již nemusí po 72 hod. opětovně testovat.
Dále žáci ve třídách nemusí nosit respirátory a roušky. V ostatních prostorách roušky a respirátory jsou nadále povinné.

Ukázka hry na žesťové nástroje

Zde najdete ukázku hry na dva žesťové nástroje: trubku a pozoun. I tato výuka bude možná v ZUŠ.

video:

https://youtu.be/qQ4tCpEz6Po

Prezenční výuka od 24.5.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 24.5.2021 bude opět probíhat prezenční výuka ve všech oborech ZUŠ bez omezení (pouze s rouškou či respirátorem) do deseti žáků ve skupině.

Omezení se bude týkat pouze počtu žáků ve skupině 10+ tj. více jak 10 žáků ve skupině:

V případě vyššího počtu žáků ve skupině bude nutné, aby všichni přítomní žáci předložili čestné prohlášení rodičů, že ve škole nebo školském zařízení žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (jedná se o žáky, kteří navštěvují ZUŠ pondělí - středa, tzn. mají platný test ze školy nebo školského zařízení). Čestné prohlášení ZDE

Žák, který navštěvuje ZUŠ ve čtvrtek/ pátek a byl testován ve škole v pondělí, musí doložit potvrzení, že:
- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní


Informace o rozvrhu hodin, včetně počtu dětí ve skupinách, vám sdělí vyučující vašeho dítěte. Pokud ve výtvarném oboru učitel rozdělí třídu na skupiny s maximálním počtem 10 žáků s menší časovou dotací, budou žáci výuku navštěvovat bez potřebného potvrzení, pouze s rouškou či respirátorem.

Věřte, že nám také není jasné, proč ve školách (ZŠ, SŠ) platí test týden a pro ZUŠ pouze 72 hodin. Toto je však nařízení ministerstva školství a zdravotnictví, které musíme respektovat.Dále oznamuji, že vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám v budově, budou žáci v předmětu Přípravná hudební výchova a v předmětu Nauka o hudbě pokračovat ve výuce distančně a budou plnit úkoly zadávané prostřednictvím webových stránek.

Děkujeme rodičům, že na své děti čekají mimo budovu a respektují četná hygienicko-epidemiologická opatření.

Těšíme se na vaše děti a věříme, že ZUŠ zase ožije hudbou, zpěvem, tancem, divadlem a obrázky vašich dětí.

Bc. Věra Janišová
ředitelka školy

Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

ZDE najdete informace týkající se talentových zkoušek do hudebního, tanečního a výtvarného oboru pro školní rok 2021/2022.


Důležité upozornění

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na střeše budovy, žádáme, aby z bezpečnostního důvodu čekali žáci i rodiče na výuku před kavárnou Strejda Burger, odkud si je budou odvádět jejich učitelé zadním vchodem do budovy.

Děkujeme za pochopení


Návrat prezenční výuky od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4.2021 bude v ZUŠ zahájena prezenční individuální výuka (1 žák + učitel) v hudebním oboru. Rozvrh s vámi potvrdí třídní učitel.

1. Žáky si budou jejich učitelé vyzvedávat před budovou školy (v současné době mají děti čipy pro vstup deaktivovány)

2. Žáci budou mít povinnost nosit v prostorách školy roušku.

3. Desinfekční prostředky budou k dispozici při vstupu do hlavní chodby budovy školy ZUŠ a ve všech učebnách.

 

Žádáme Vás, abyste do ZUŠ neposílali děti, které mají příznaky respiračního onemocnění, popř. karanténu v rodině apod.

 

Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na vaše děti a další spolupráci

 

Bc. Věra Janišová

ředitelka školy


Výuka tanečního oboru

Vážení rodiče,

v současné době se dokončuje vybudování nového sociálního zařízení a nové taneční šatny, čímž je možné již opět vstoupit do tanečního sálu. Vzhledem k tomu, že zatím není možné vyučovat prezenčně, probíhá výuka online dle rozvrhu hodin, který vám byl p. uč. Horákovou oznámen. Linky s přístupem na hodinu bude p. uč. Horáková zasílat přímo na váš e-mail.

Děkujeme za pochopení

vedení školy
Výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády bude od 4.1. do 10.1.2021 probíhat výuka v ZUŠ opět pouze distančním způsobem.

Prosím, sledujte naše webové stránky a e-mailové zprávy od vedení školy a učitelů.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se děti brzy vrátí k prezenční výuce, na což se všichni těšíme

Bc. Věra Janišová
ředitelka školy

Vánoční přání

Vážení rodiče a milí občané Nymburka a jeho širokého okolí,

prožíváme adventní čas a připravujeme se na nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Každoročně jsme se v tomto období setkávali na adventních koncertech žáků a učitelů ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk. V letošním roce to bohužel není možné.
Chtěli bychom vám všem touto cestou popřát, pokud možno klidné a požehnané vánoce. Rok 2021 ať je pro všechny rokem úspěšným a ať jej prožijeme ve zdraví.
Přijměte touto cestou vzpomínku na adventní koncerty roku 2019.

odkaz na video:
ZUŠ Nymburk Vánoce 2020 - 1.část 
 
ZUŠ Nymburk Vánoce 2020 - 2.část
kolektiv učitelů a zaměstnanců ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk
Vážení rodiče,

od 25.11.2020 bude umožněna prezenční výuka hudebního oboru v ZUŠ – 1 + 1 (žák + učitel).

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZUŠ bude probíhat i v měsíci prosinci, informovala jsem zřizovatele naší školy Středočeský kraj (vedoucího odboru školství), že výuka bude od 25.11.2020 realizována kombinovaně tj. jednak prezenčně, jednak distančně.

Na základě této skutečnosti byl upraven ve spolupráci se všemi učiteli rozvrh hodin a způsob výuky, o kterém vás informovali učitelé vašich dětí.
Výuka v tanečním oboru (TO), výtvarném oboru (VO) a literárně-dramatickém oboru (LDO) bude pokračovat distančně.

Ve 2. pololetí šk. roku budou mimo prezenční výuku realizována sobotní soustředění TO v ZUŠ, LDO v přírodě a výtvarné dílny VO v přírodě.

Za vaší vstřícnost a pochopení předem děkujeme a zároveň se omlouváme těm, kterým z důvodu chyby v programu Klasifikace některé informace od vedení i učitelů nedošly.

Bc. Věra Janišová
ředitelka školy


ZMĚNA OD 14.10.2020

Milí žáci a rodiče,

dle aktuálního nařízení Vlády se s účinností od 14.10.2020 bohužel opět ruší individuální prezenční výuka typu 1+1 na ZUŠ a opět zavádí výuka distanční, která bude trvat do 23.10.2020.

Od 26.10. do 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.

O dalším postupu vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Bc. Věra Janišová
ředitelkaVážení rodiče,

1. 9. 2020 začíná nový školní rok, ve kterém si připomeneme 90. výročí od vzniku naší školy. Všichni se budeme snažit o to, aby celý rok probíhal bez komplikací ke spokojenosti všech tj. žáků, rodičů, pedagogů i veřejnosti. Od 1.9. bude opět vstup do budovy pro žáky na čip.

Budeme důsledně dbát na hygienicko-epidemiologická opatření, která vyplývají mimo jiné z manuálu MŠMT zejména:

- povinná desinfekce rukou při vstupu do ZUŠ a důsledná hygiena během pobytu žáků ve škole

- pravidelná desinfekce v učebnách, na chodbách, na WC

- časté větrání učeben

- možnost desinfekce ozonem v učebnách

Prosíme Vás, abyste sledovali zdravotní stav vašich dětí a neposílali je do ZUŠ v případě projevu respiračního infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti, čichu, popř. nařízená karanténa v rodině, MŠ, ZŠ, SŠ). Týká se nejen podezření na Covid19, ale i jiná onemocnění. Pouze při alergických projevech je možné na základě lékařského potvrzení umožnit docházku dětí do ZUŠ.  V této souvislosti vás žádáme, abyste omezili osobní návštěvy ZUŠ a vstupovali do budovy pouze v nutných případech.

Dále Vám sdělujeme, že v průběhu školního roku bude probíhat tolik očekávaná půdní vestavba, kde vzniknou další učebny hudebního oboru. Budeme se snažit, aby stavba, v rámci možností, nenarušila průběh vyučování.

Věřím, že vše společně zvládneme

 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení

Za kolektiv pracovníků ZUŠ ředitelka školy

Bc. Věra Janišováod 1. - 27.10.2020 se koná výstava prací žáků výtvarného oboru v Knihovně Nymburk.


Rozvrh nauky o hudbě a PHV pro školní rok 2020/2021

Rozvrh nauky o hudbě a PHV pro školní rok 2020/2021Vážení rodiče, začátkem školního roku je nutné zapsat v ZUŠ osobně vaše dítě na nauku.Zahájení školního roku 2020/2021

 Školní rok 2020/2021

Zápis přihlášených žáků a domluva rozvrhu hodin se koná v budově ZUŠ (netýká se nově přijatých žáků do PHV, kterým přijde do e-mailu informace o termínu konání informační schůzky).

1. září 2020          8:00  - 12:00 hod.
2. září 2020         12:00 - 15:00 hod.

Rozvrhy hodin pro předmět "Nauka o hudbě" budou pro  1., 2. a 3. roč.
v chodbě před vstupem do ZUŠ,
4. a 5. roč. budou v uč. č. 17, 1. patro.

Žáci literárně - dramatického oboru si přijdou domluvit rozvrh ve středu 2.9.2019 do sálu č. 8. od 12.00 - 17.00hod.
Výsledky talentových zkoušek do výtvarného oboru pro šk.r.2020/2021

Přijatým uchazečům budou do 3.7.2020 e-mailem zaslány dokumenty k přijetí, vyplněné je odevzdejte v kanceláři školy max. do 2. září 2020. Pokud tak neučiníte, bude místo postoupeno náhradníkovi.

Domluva rozvrhu proběhne v prvním zářijovém týdnu - ÚČAST NUTNÁ!

Výsledky talentových zkoušek do tanečního oboru pro šk.r.2020/2021

Zákonný zástupce uchazeče, který byl přijat ke vzdělávání do ZUŠ, si musí vyzvednout dokumenty k zápisu (v kanceláři školy každý den do 15.30hod.) a do 30.6.2020 je vyplněné odevzdat.


Výsledky talentových zkoušek do hudebního oboru pro šk.r.2020/2021

Zákonný zástupce uchazeče, který byl přijat ke vzdělávání do ZUŠ, si musí vyzvednout dokumenty k zápisu (v kanceláři školy každý den do 15.30hod.) a do 30.6.2020 je vyplněné odevzdat. Pokud tak neučiní, bude místo bude postoupeno náhradníkovi.


Náhradníci: tito uchazeči splnili požadavky přijímacího řízení, nelze je však v současné době ke studiu přijmout z důvodu naplněné kapacity školy. Uchazeč bude veden jako náhradník. O případném přijetí budeme zákonného zástupce informovat začátkem září.

Na začátku září zašleme rodičům informační e-mail, ve kterém se dozví termín informační schůzky pro PHV.

Talentové zkoušky pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče,

termíny a požadavky k talentových zkouškám jsou vypsané v sekci Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021.

V letošním roce je NUTNÉ, abyste vaše děti přihlásili ke zkoušce přes ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, která je zveřejněna na našich webových stránkách. Zároveň si je nutné vybrat termín a přesný čas zkoušky.


Vážení rodiče, od 25.5. začíná opět výuka VO, TO, LDO, rozvrh hodin dle dohody s jednotlivými učiteli.


Dopis rodičům

Vážení rodiče,
stále očekáváme z MŠMT pokyny ke kolektivní výuce. Od 11.5.2020 může tedy probíhat zatím jen individuální výuka hudebního oboru na základě vaší dohody s jednotlivými učiteli.

 1. Výuku mohou navštěvovat pouze žáci, kteří před vstupem do budovy ZUŠ odevzdají svému učiteli podepsané „Čestné prohlášení“ viz. příloha. Bez podepsaného prohlášení nebude žák do budovy vpuštěn. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

   

 2. Účast ve výuce je zcela dobrovolná, je jen na rodičích, zda své děti budou posílat do ZUŠ. Je třeba dodržovat veškerá opatření, která s výukou souvisí. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

   

 3.  Vstup na čipy bude deaktivován. Žáci budou před budovou školy čekat na vyzvání jejich učitelů ke vstupu do budovy (nutno dodržovat doporučené odstupy mezi sebou). Důvod: eliminace tvoření skupinek žáků před budovou a na chodbách školy.

   

 4. Žáci budou mít povinnost nosit v prostorách školy roušku.

   

 5. Po skončení výuky se žáci nebudou zdržovat v budově a budovu neprodleně opustí.

   

 6. Dezinfekční prostředky budou k dispozici při vstupu do hlavní chodby budovy ZUŠ, na všech WC a též ve všech učebnách.

   

 7. Každý žák si před vstupem do hlavní chodby budovy ZUŠ vydezinfikuje povinně ruce. Stejně tak učiní po použití WC.

   

 8. Po každém žákovi budou dezinfikovány klavíry (klaviatury), další používané pomůcky, předměty, kliky apod.

   

 9. Rodičům (zákonným zástupcům) nebude v tomto období povolen přístup do budovy.

   

 10. O dalších případných změnách ve výuce vás budeme informovat.
Věřím, že při dodržování všech hygienických a epidemiologických pravidel se podaří výuku opět nastartovat a tím úspěšně ukončit školní rok 2019/2020.

V Nymburce 4.5.2020
Bc. Věra Janišová, ředitelka
Zahájení výuky od 11.5.2020

Vážení rodiče,

vláda svým rozhodnutím ze dne 14.4.2020 umožnila výuku na ZUŠ od 11.5.2020 individuální formou v hudebním oboru. Rádi bychom vám tuto možnost nabídli. Vzhledem k tomu, že nám jde zejména o zdraví nás všech (jak žáků a jejich rodinných příslušníků, tak i pedagogů), bude se jednat o výuku na principu dobrovolnosti. Zvažte prosím se svou rodinou všechna možná rizika, kontaktujte prosím svého pedagoga a informujte jej o svém rozhodnutí. Je však možné, že někteří z pedagogů budou vyučovat i nadále distančně.
Těšíme se až budeme vyučovat bez omezení a dál připravovat koncerty, výstavy a veškeré kulturní akce, které bohužel musely být zrušeny.
 
Děkujeme vám za pochopení a spolupráci při distanční výuce.

Bc. Věra Janišová, ředitelka ZUŠ NymburkVážení rodiče,

od února 2019 používají učitelé výtvarného, tanečního a literárně – dramatického oboru elektronické žákovské knížky. Hudební obory používají i nadále papírové žákovské knížky.

Pro přístup do ŽK můžete použít odkaz v e-mailu, nebo ikonu na našich webových stránkách s názvem “žákovská knížka“. Po přihlášení se zobrazí informace o výuce a platbě školného.

Pokud na naší škole studují sourozenci ve stejném oboru (výtvarný, taneční, literárně-dramatický), budou se zobrazovat pod jedním heslem.

 

V případě, že Vám heslo nepřijde, kontaktujte prosím sekretariát: e-mail: skola@zus-nymburk.cz

tel. 325 512 285


 

Bc. Věra Janišová, v.r.

ředitelka školy
Akce školy

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, Nymburk

Palackého tř. 574
Nymburk
PSČ 288 02

IČ: 67673015
Č.ú.: 9202710247/0100
Telefon:
325 512 285 | 325 511 767

E-mail:
skola@zus-nymburk.cz

Datová schránka: rq5w9k8

ředitelka: Bc. Věra Janišová
zást. ředitelky: Bc. Daniela Vodičková
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Litrárně drmatický obor
ZUŠ Nymburk Domů
Home
skola@zus-nymburk.cz
325 512 285

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy