logotyp

Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů


Správce osobních údajů:
Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk
Sídlo: Palackého třída 574, 288 02 Nymburk
IČ: 67673015

Případné žádosti o naplnění vašich práv v oblasti osobních údajů směřujte do kanceláře školy písemnou formou některým z následujících způsobů:
- osobní předání písemné žádosti
- elektronicky na e-mailovou adresu
- datovou schránkou

GDPR je nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
GDPR je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních údajů ve světě.
 
Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574, IČ 67673015 je příspěvková organizace, kterou zřizuje Středočeský kraj (dále jen škola). V rámci zajišťování své činnosti je správcem osobních údajů, které zpracovává pro tyto účely:

1) přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání
Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je zákon 561/2004 Sb. v platném znění – Školský zákon. Zpracování je nezbytně nutné pro splnění právních povinností podle článku 6, odst. 1, písm. b, GDPR. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům, institucím není příspěvkovým organizacím uloženo zvláštním předpisem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Zákonný zástupce dítěte (žáka) má právo:
-         Na přístup k osobním údajům (čl. 15. GDPR)
-         Na opravu nepřesných nebo nepravdivých údajů (čl. 16 GDPR)
-         Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již údaje potřebné pro účely, pro které byly
          shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
-         Na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR). Nevztahuje se na osobní údaje,
          které jsou zpracovávány na základě §28, odst. 2, zákona 561/2004 Sb.,
          Školský zákon (školní matrika).
-         Na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)
-         Vznést námitku je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů správce
          (čl. 21 Nařízení)
-         Podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení)
-         Na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 Nařízení)
-         Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňuje zákonný zástupce žáka prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petr Černohous, DiS.
tel.: 325 501 309, 727 983 547
e-mail: poverenec@meu-nbk.cz
adresa: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
 
Zpracování dalších údajů nad rámec povinností určené zákonem je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte (žáka) např. zveřejňování fotografií, výtvarných děl, obrazových a zvukových záznamů na webu školy.
V rámci koncertů a dalších akcí školy budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace a propagace školy. Škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
 
2) Pracovně právní a mzdová agenda
Účelem zpracování jsou činnosti spojené s vedením pracovněprávní a mzdové agendy zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon a dalších zvláštních předpisů.

Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:
-        zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
          nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
          subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
-        zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje -
          čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů: Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména:
jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele (pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a), jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě), další nezbytné údaje pro konkrétní pracovní místo.

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jsou předávány orgánům finanční a sociální správy či jiným příslušným úřadům v případech, kdy tak ukládá zákon.

Zaměstnanec má právo:
-         požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
-         požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní
          údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)
-         požadovat omezení jejich zpracování s výjimkou údajů, které jsou vyžadovány dle
           zákona
-         požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu
-         podat stížnost u dozorového orgánu

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňuje prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, viz. kontaktní údaje pověřence výše.

3) Výběrové řízení na zaměstnance
 
Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na zaměstnance (specifikace pracovní pozice) ve smyslu zákonů č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:

-         zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje -
          čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

-         zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
          nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
          subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.

Práva uchazeče:

-         požadovat umožnění přístupu k osobním údajům

-         požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívá, že osobní údaje
          zpracovávané správcem jsou nepřesné)

-         požadovat omezení jejich zpracování

-         požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu

-         podat stížnost u dozorového orgánu

 

Svá práva vůči správci osobních údajů uchazeč uplatňuje prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, viz. kontaktní údaje pověřence výše.


Na našich webových stránkách neuchováváme žádné citlivé osobní údaje.

Akce školy

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, Nymburk

Palackého tř. 574
Nymburk
PSČ 288 02

IČ: 67673015
Č.ú.: 9202710247/0100
Telefon:
325 512 285 | 325 511 767

E-mail:
skola@zus-nymburk.cz
Datová schránka: rq5w9k8

ředitelka: Mgr. Ivana Trnečková
zást. ředitelky: Bc. Daniela Vodičková
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Litrárně drmatický obor
ZUŠ Nymburk Domů
Home
skola@zus-nymburk.cz
325 512 285

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy